Výkon – ať už se jedná o chlazení nebo vytápění, hlavním parametrem je vždy výkon samotného zařízení. Tato hodnota se zpravidla uvádí v kilowattech (kW), ale samozřejmě může být i ve wattech (W) / (základní jednotka). Watt je tedy hodnota výkonu, při kterém se vykoná určitá hodnota práce za určitý čas (J/s). U jednotek s plynulou regulací výkonu se může uvádět jeho rozmezí od – do. Správně by ale vždy měl být uveden nominální výsledek, na který je daná klimatizační jednotka navržena.

Příkon – příkon je obdobně jako výkon vyjadřován v kW nebo W, ale správné vyjádření je, že se jedná o množství energie dodané za čas. Příkon tedy uvádí množství elektrické energie spotřebované na jednotku výkonu. Čím nižší příkon, tím úspornější klimatizační jednotka. I příkon je možné uvádět v hodnotách, které odpovídají rozmezí samotného výkonu.

Účinnost - Správně technicky řečeno chladící či topné faktory má v dnešní době více vyjádření. Můžeme je dělit na nominální nebo sezonní faktory, které jsou stanoveny dle platné evropské legislativy. Měly by lépe postihovat i vyjadřovat skutečnou spotřebu energie při sezónním používání a vystihnout tak i kolísavost provozu vzhledem k plynulé regulací výkonu.

Nominální (celkové) faktory: EER – chladicí faktor, COP – topný faktor. Tyto hodnoty uvádějí jaký je poměr mezi nominálním výkonem a příkonem.

Sezónní faktory: SEER – sezónní chladící faktor (v EU ESEER), SCOP – sezónní topný faktor. Tyto hodnoty, jak je výše již nastíněno, uvádějí obdobný poměr jako nominální faktory, ale s ohledem na proměnlivost výkonu a tedy a i příkonu. Je tomu tak proto, že zařízení běží převážnou část svého provozu v nižším výkonu než v nominálním – až o 90 %!

Energetická třída

Energetická třída snadno a jednoduše vyjadřuje, jak „účinné“ nebo „úsporné“ dané zařízení je. Oba parametry, energetickou třídu i chladicí faktory, upravuje platná evropská legislativa. Ta jasně popisuje, jak mají být prezentovány, a také postupně zpřísňuje možnosti, s jakými mohou být zařízení s danými parametry uvedena na trh. Energetická třída je hodnota typu A+++, A+, B, C atd. Třída A je pochopitelně vyšší než třída B a Třída A+++ je nadřazena třídě A. Z toho vyplývá, že zařízení A+++ je úspornější oproti A. Je vhodné vždy nahlédnout, pro jaký parametr je energetická klasifikace uváděna, jelikož u klimatizací s funkcí vytápění jsou vždy uvedené dva parametry, a to právě chlazení a vytápění.

Potřeba energie

Evropská legislativa také stanovuje, jakým způsobem vypočítat a uvádět potřebu energie nezbytnou k provozu konkrétního zařízení, které spadá do zmíněných kategorií. Tato hodnota je uváděna zpravidla v jednotkách kilowatthodin (kWh). Jedná se tedy o množství elektrické energie potřebné k fungování zařízení za určitý časový úsek. V našem případě se vždy jedná o jasně stanovenou sezónu, na kterou je navázána hodnota SEER/SCOP a s nimi i energetická třída. Je ovšem nutné mít na vědomí, že se jedná o hodnotu potřeby, nikoliv spotřeby, tedy teoreticky vypočtené číslo za normativních podmínek. To, kolik samotná klimatizační jednotka spotřebuje, zjistíte až po daném časovém úseku z elektroměru. Výsledná spotřeba může být nižší i vyšší oproti potřebě v závislosti na rozdílu provozních a nominativních podmínek.

Hlučnost

Možná vůbec tím nejdůležitějším parametrem po výkonu je hlučnost zařízení. Laicky se používá toto označení pro lepší srozumitelnost koncovému spotřebiteli. Smutnou pravdou je, že s touto hodnotou mnozí prodejci vytvářejí „kouzla" kvůli vědomé či nevědomé neznalosti. Hlučnost zařízení je jasně specifikovaný technický parametr, který je možné uvádět ve dvou hodnotách:

  • Hladina akustického výkonu – označení Lw
  • Hladina akustického tlaku – označení Lp

Mezi těmito hodnotami je velký rozdíl a toho někteří prodejci rádi využívají.

  • Hladina akustického výkonu je, laicky řečeno, hodnota u (na zdroji) zdroje hluku, v našem případě na opláštění klimatizační jednotky (ať venkovní nebo vnitřní).
  • Hladina akustického tlaku udává hodnotu tlaku (hluku) v určité vzdálenosti od zdroje hluku. To samozřejmě znamená, že toto číslo bude výrazně nižší oproti hladině akustického výkonu!

Mohou být uváděny obě hodnoty, jelikož z jedné do druhé je možné se dostat výpočtem, ovšem jen při znalosti okrajových podmínek. Pokud je uváděna hodnota akustického tlaku Lp, měla by být vždy doplněna o informaci v jaké vzdálenosti od zdroje hluku je tato hodnota. Protože je pochopitelné, že čím dále zdroj bude - tím bude hluk nižší. Bohužel, to je to, co se právě často neuvádí. Výsledkem je porovnávání neporovnatelného, kdy každé číslo uvádí jinou hodnotu, měřenou a vypočtenou ve zcela odlišné vzdálenosti od zdroje hluku.

Obě hodnoty jsou uváděny v decibelech (dB) a často doplněné o písmeno A. Písmeno A znamená, že bylo využito váhového filtru A, který, zjednodušeně řečeno, hodnoty přibližuje lidskému uchu.

Každý technický parametr byl stanoven, změřen a vypočítán za určitých pracovních podmínek. Při porovnávání na to nezapomínejte.

Zpět